ලෝහ දැල් කවුළු තිරය

  • Metal Mesh Window Screen

    ලෝහ දැල් කවුළු තිරය

    1.මෙටල් වයර් තිරයට දියමන්ති දැල් කවුළු තිරය සහ ඇලුමිනියම් කවුළු තිරය ඇතුළත් වේ. නවීන හා සාම්ප්‍රදායික කැබිනෙට්ටුවලට නාටකාකාර ආකර්ෂණයක් ලබා දෙන වි‍ශේෂිත පැතිකඩ සහිත වයර් වලින් දියමන්ති දැල් කවුළු තිරය වියන ලදී. මෙය අභ්‍යන්තර සැලසුම්, ගොඩනැගිලි මුහුණත සහ විවිධ කාර්මික නිෂ්පාදන සඳහා බහුලව භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසයි. දියමන්ති දැල් කවුළු තිරයේ ඉහළ විභේදනයක්, මලකඩ ප්‍රතිරෝධයක්, ඉහළ ශක්තියක්, හොඳ ආරක්ෂාවක්, කෝර් ...